Artikel 1 - Toegankelijkheid

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. De aanwezige documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar.

Artikel 2 - Inschrijving

Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.

Artikel 3 - Verantwoordelijkheid

De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 4 - Auteursrechten

De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

Artikel 5 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente of provincie. Persoonlijke gegevens en  uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden.

Artikel 6 – Onvoorziene omstandigheden

Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen van de respectievelijke gemeente.

Artikel 7 - Aantal documenten per keer

Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen.

Artikel 8 - Uitleentermijn en verlengen

Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen). Verlengen in de bibliotheek, telefonisch of online kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn en de eerste uitleentermijn niet overschreden is.

Artikel 9 - Overschrijden uitleentermijn

Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel de kosten voor de aanmaningsbrieven. Er worden maximaal 3 gewone aanmaningen gestuurd. Daarna volgt een aanmaning die aangetekend wordt verstuurd. Het aanrekenen van de vergoeding start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per dag gerekend.

Artikel 10 - Reserveren

De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen. Ook voor interbibliothecair leenverkeer kan hij maximaal 5 aanvragen gelijktijdig plaatsen. De hieraan verbonden kosten  vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker. Ook indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt.

Artikel 11 - Lidmaatschap en tarieven

Voor de inwoners van de gemeente is het lidmaatschap gratis. Voor niet-inwoners vanaf 18 jaar is het lidmaatschap betalend. Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken aangesloten op het bibliotheeknet. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12 maanden.

Artikel 13 - Lidmaatschap

Inwoners en tweede verblijvers Huldenberg: gratis

Vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergunning: waarborg 12,00

euro. Deze wordt terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

Niet-inwoners vanaf 18 jaar: 5 euro.

Bij het inschrijven wordt gebruik gemaakt van de eID. Hiervoor worden volgende gegevens opgevraagd: de naam en voornamen, de geboorteplaats en -datum, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, het rijksregisternummer.

Artikel 14 - Tarieven

Gemeenschappelijke tarieven bibliotheeknet

Nieuwe lidkaart bij diefstal of verlies: 3.00 euro

Per reservatie/IBL: 0,80 euro

Vergoeding bij overschrijden uitleentermijn                               

per dag per uitleenmateriaal: 0,10 euro      
 

Tarieven specifiek voor de bibliotheek van Huldenberg

Lidmaatschap inwoners en tweede verblijvers: gratis

Niet-inwoners vanaf 18 jaar: 5,00 euro

Vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergunning: waarborg 12 euro

Fotokopie / afdruk: 0,10 euro/stuk

Artikel 15 - Uitzonderingen op het uitleenreglement

DVD: 2 dvd’s per kaart, 4 weken en niet verlengbaar

Kamishibai vertelplaten: 4 weken en niet verlengbaar

Tijdschriften: Tijdschriften zijn uitleenbaar, maar het recentste nummer van iedere tijdschrift blijft in de bibliotheek ter inzage.

E-reader: Enkel uit te lenen mits ondertekening van het afzonderlijke e-reader reglement.

Artikel 16 - Internet en databanken

Ingeschreven leden kunnen gratis en zonder reservatie het internet raadplegen en er gegevens van overnemen op USB-stick of op papier. In volgorde van aanmelding kan gedurende 30 minuten worden gewerkt. Dit kan worden verlengd indien er geen andere kandidaat is. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het internet.

Uitgesloten zijn: het schenden van het computerbeveiligingssysteem, het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek. Het personeel staat ter beschikking van de bezoekers maar kan hen evenwel niet individueel opleiden voor het gebruik van het internet en andere elektronische bronnen.

Artikel 17 - Verlies of beschadiging

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Het is verboden om in boeken en documenten van de bibliotheek aantekeningen te maken. Bij verlies, totale beschadiging of diefstal moet hij een nieuw exemplaar of de actuele kostprijs van het werk betalen, desgevallend verhoogd met de verwerkingskosten.

Artikel 18 - Inleverbus

Wanneer de bibliotheek gesloten is, kan gebruik gemaakt worden van de inleverbus van de bibliotheek. De materialen worden de eerstvolgende openingsdag ingenomen. Tegen onze vaststelling van beschadigingen of onvolledigheid is geen verhaal mogelijk.

Artikel 19 - Verantwoordelijkheid gebruik zelfuitleenbalie

De bibliotheekgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct registreren van uitleningen, teruggebrachte materialen en het verlengen van uitleentermijnen aan de zelfuitleenbalie. Hij controleert steeds welke titels op zijn lidkaart geregistreerd staan, evenals de inleverdata van al deze materialen. Bij twijfel, onzekerheid, onduidelijkheid of technische problemen vraagt hij onmiddellijk hulp aan de infobalie.

Artikel 20 - Rookverbod

In de bibliotheek geldt het rookverbod.